Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Trafikkstatistikk


Trafikkstatistikk 2020

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS i 2020. Innkrevingen ved seks av bomstasjonene begynte 15. november 2019, og trafikk sammenlignet med fjoråret vil derfor vise en sterk vekst.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2020

2019

2020

2019

Endring i %

Januar 1 417 096 323 908 45 713 10 449 337,5 %
Februar 1 338 654 288 780 46 160 10 314 347,6 %
Mars 1 185 764 342 076 38 250 11 035 246,6 %
1. kvartal 3 941 514 954 764 43 313 10 608 308,3 %
           
April 1 207 624 343 411 40 254 11 447 251,7 %
Mai 1 497 230 374 218 48 298 12 072 300,1 %
Juni 1 641 249 379 397 54 708 12 647 332,6 %
2. kvartal 4 346 103 1 097 026 47 759 12 055 296,2 %
1. halvår 8 287 617 2 051 790 45 536 11 336 301,7 %
           
Juli 1 487 520 346 034 47 985 11 162 329,9 %
August 1 566 866 367 437 50 544 11 917 324,1 %
September   360 010   12 000 - %
3. kvartal   1 075 481   11 690 - %
Sum akk.   3 127 271   11 455 - %
           
Oktober   363 509   11 726 - %
November   921 630   30 721 - %
Desember   1 404 810   45 316 - %
4. kvartal   2 689 949   29 239 - %
           
Sum året   5 817 220   15 938 - %

Trafikkstatistikk 2019

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS i 2019. Innkrevingen ved seks av bomstasjonene begynte 15. november 2019, og trafikk sammenlignet med fjoråret vil derfor vise en sterk vekst.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2019

2018

2019

2018

Endring i %

Januar 323 908 313 207 10 449 10 103 3,4 %
Februar 288 780 282 890 10 314 10 103 2,1 %
Mars 342 076 320 223 11 035 10 330 6,8 %
1. kvartal 954 764 916 320 10 608 10 181 4,2 %
           
April 343 411 350 697 11 447 11 690 - 2,1 %
Mai 374 218 377 096 12 072 12 164 - 0,8 %
Juni 379 397 375 282 12 647 12 509 1,1 %
2. kvartal 1 097 026 1 103 075 12 055 12 122 - 0,5 %
1. halvår 2 051 790 2 019 395 11 336 11 157 1,6 %
           
Juli 346 034 340 845 11 162 10 995 1,5 %
August 367 437 367 815 11 917 11 865 0,4 %
September 360 010 348 160 12 000 11 605 3,4 %
3. kvartal 1 075 481 1 056 820 11 690 11 487 1,8 %
Sum akk. 3 127 271 3 076 215 11 455 11 268 1,7 %
           
Oktober 363 509 353 164 11 726 11 392 2,9 %
November 921 630 338 497 30 721 11 283 172,3 %
Desember 1 404 810 309 367 45 316 9 980 354,1 %
4. kvartal 2 689 949 1 001 028 29 239 10 881 168,7 %
           
Sum året 5 817 220 4 077 243 15 938 11 171 42,7 %

Trafikkstatistikk 2018

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS i 2018. 

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2018

2017

2018

2017

Endring i %

Januar 313 207 320 919 10 103 10 352 - 2,4 %
Februar 282 890 284 279 10 103 10 153 - 0,5 %
Mars 320 223 344 787 10 330 11 122 - 7,1 %
1. kvartal 916 320 949 985 10 181 10 555 - 3,5 %
           
April 350 697 323 626 11 690 10 788 8,4 %
Mai 377 096 369 211 12 164 11 910 2,1 %
Juni 375 282 372 005 12 509 12 400 0,9 %
2. kvartal 1 103 075 1 064 842 12 122 11 702 3,6 %
1. halvår 2 019 395 2 014 827 11 157 11 132 0,2 %
           
Juli 340 845 331 936 10 995 10 708 2,7 %
August 367 815 361 791 11 865 11 671 1,7 %
September 348 160 349 239 11 605 11 641 - 0,3 %
3. kvartal 1 056 820 1 042 966 11 487 11 337 1,3 %
Sum akk. 3 076 215 3 057 793 11 268 11 201 0,6 %
           
Oktober 353 164 347 782 11 392 11 219 1,5 %
November 338 497 333 884 11 283 11 129 1,4 %
Desember 309 367 308 620 9 980 9 955 0,2 %
4. kvartal 1 001 028 990 286 10 881 10 764 1,1 %
           
Sum året 4 077 243 4 048 079 11 171 11 091 0,7 %

Trafikkstatistikk 2017

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS i 2017. 

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2017

2016

2017

2016

Endring i %

Januar 321 056 302 053 10 357 9 744   6,3 %
Februar 284 392 299 900 10 157 10 341 - 1,8 % 
Mars 344 964 321 540 11 128 10 372   7,3 %
1. kvartal 950 412 923 493 10 560 10 148   4,1 %
           
April 323 839 352 297 10 795 11 743 - 8,1 %
Mai 369 605 371 173 11 923 11 973 - 0,4 %
Juni 372 394 370 889 12 413 12 363 0,4 %
2. kvartal 1 065 838 1 094 359 11 713 12 026 - 2,6 %
1. halvår 2 016 250 2 017 852 11 140 11 087 0,5 %
           
Juli 332 452 331 053 10 724 10 679 0,4 %
August 362 713 363 490 11 700 11 725 - 0,2 %
September 350 610 352 701 11 687 11 757 - 0,6 %
3. kvartal 1 045 775 1 047 244 11 367 11 383 - 0,1 %
Sum akk. 3 062 025 3 065 096 11 216 11 186 - 0,1 %
           
Oktober 348 003 342 377 11 226 11 044 1,6 %
November 334 085 332 832 11 136 11 094 0,4 %
Desember 308 781 314 002 9 961 10 129 - 1,7 %
4. kvartal 990 869 989 211 10 770 10 752 0,2 %
           
Sum året 4 052 894 4 054 307 11 104 11 077 0,2 %

Trafikkstatistikk 2016

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS i 2016. 

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2016

2015

2016

2015

Endring i %

Januar 302 053 296 145 9 744 9 553   2,0 %
Februar 299 900 270 882 10 341 9 674   6,9 %
Mars 321 540 322 167 10 372 10 392 - 0,2 %
1. kvartal 923 493 889 194 10 148 9 880   2,7 %
           
April 352 297 324 626 11 743 10 821   8,5 %
Mai 371 173 356 719 11 973 11 507   4,1 %
Juni 370 889 359 883 12 363 11 996   3,1 %
2. kvartal 1 094 359 1 041 228 12 026 11 442   5,1 %
1. halvår 2 017 852 1 930 422 11 087 10 665   4,0 %
           
Juli 331 053 326 709 10 679 10 539   1,3 %
August 363 490 355 619 11 725 11 472   2,2 %
September 352 701 343 789 11 757 11 460   2,6 %
3. kvartal 1 047 244 1 026 117 11 383 11 153   2,1 %
Sum akk. 3 065 096 2 956 539 11 186 10 830   3,3 %
           
Oktober 342 377 348 139 11 044 11 230 - 1,7 %
November 332 832 328 575 11 094 10 953   1,3 %
Desember 314 002 314 695 10 129 10 151 - 0,2 %
4. kvartal 989 211 991 409 10 752 10 776 - 0,2 %
           
Sum året 4 054 307 3 947 948 11 077 10 816   2,4 %
Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS står for delfinansiering av utbyggingen av Bypakke Nedre Glomma. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert