Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Trafikkstatistikk


Trafikkstatistikk 2020

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS i 2020. Innkrevingen ved seks av bomstasjonene begynte 15. november 2019, og trafikk sammenlignet med fjoråret vil derfor vise en sterk vekst.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2020

2019

2020

2019

Endring i %

Januar 1 417 096 323 908 45 713 10 449 337,5 %
Februar   288 780   10 314  
Mars   342 076   11 035  
1. kvartal   954 764   10 608  
           
April   343 411   11 447  
Mai   374 218   12 072  
Juni   379 397   12 647  
2. kvartal   1 097 026   12 055  
1. halvår   2 051 790   11 336  
           
Juli   346 034   11 162  
August   367 437   11 917  
September   360 010   12 000  
3. kvartal   1 075 481   11 690  
Sum akk.   3 127 271   11 455  
           
Oktober   363 509   11 726  
November   921 630   30 721  
Desember   1 404 810   45 316  
4. kvartal   2 689 949   29 239  
           
Sum året   5 817 220   15 938  

Trafikkstatistikk 2019

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS i 2019. Innkrevingen ved seks av bomstasjonene begynte 15. november 2019, og trafikk sammenlignet med fjoråret vil derfor vise en sterk vekst.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2019

2018

2019

2018

Endring i %

Januar 323 908 313 207 10 449 10 103 3,4 %
Februar 288 780 282 890 10 314 10 103 2,1 %
Mars 342 076 320 223 11 035 10 330 6,8 %
1. kvartal 954 764 916 320 10 608 10 181 4,2 %
           
April 343 411 350 697 11 447 11 690 - 2,1 %
Mai 374 218 377 096 12 072 12 164 - 0,8 %
Juni 379 397 375 282 12 647 12 509 1,1 %
2. kvartal 1 097 026 1 103 075 12 055 12 122 - 0,5 %
1. halvår 2 051 790 2 019 395 11 336 11 157 1,6 %
           
Juli 346 034 340 845 11 162 10 995 1,5 %
August 367 437 367 815 11 917 11 865 0,4 %
September 360 010 348 160 12 000 11 605 3,4 %
3. kvartal 1 075 481 1 056 820 11 690 11 487 1,8 %
Sum akk. 3 127 271 3 076 215 11 455 11 268 1,7 %
           
Oktober 363 509 353 164 11 726 11 392 2,9 %
November 921 630 338 497 30 721 11 283 172,3 %
Desember 1 404 810 309 367 45 316 9 980 354,1 %
4. kvartal 2 689 949 1 001 028 29 239 10 881 168,7 %
           
Sum året 5 817 220 4 077 243 15 938 11 171 42,7 %

Trafikkstatistikk 2018

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS i 2018. 

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2018

2017

2018

2017

Endring i %

Januar 313 207 320 919 10 103 10 352 - 2,4 %
Februar 282 890 284 279 10 103 10 153 - 0,5 %
Mars 320 223 344 787 10 330 11 122 - 7,1 %
1. kvartal 916 320 949 985 10 181 10 555 - 3,5 %
           
April 350 697 323 626 11 690 10 788 8,4 %
Mai 377 096 369 211 12 164 11 910 2,1 %
Juni 375 282 372 005 12 509 12 400 0,9 %
2. kvartal 1 103 075 1 064 842 12 122 11 702 3,6 %
1. halvår 2 019 395 2 014 827 11 157 11 132 0,2 %
           
Juli 340 845 331 936 10 995 10 708 2,7 %
August 367 815 361 791 11 865 11 671 1,7 %
September 348 160 349 239 11 605 11 641 - 0,3 %
3. kvartal 1 056 820 1 042 966 11 487 11 337 1,3 %
Sum akk. 3 076 215 3 057 793 11 268 11 201 0,6 %
           
Oktober 353 164 347 782 11 392 11 219 1,5 %
November 338 497 333 884 11 283 11 129 1,4 %
Desember 309 367 308 620 9 980 9 955 0,2 %
4. kvartal 1 001 028 990 286 10 881 10 764 1,1 %
           
Sum året 4 077 243 4 048 079 11 171 11 091 0,7 %

Trafikkstatistikk 2017

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS i 2017. 

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2017

2016

2017

2016

Endring i %

Januar 321 056 302 053 10 357 9 744   6,3 %
Februar 284 392 299 900 10 157 10 341 - 1,8 % 
Mars 344 964 321 540 11 128 10 372   7,3 %
1. kvartal 950 412 923 493 10 560 10 148   4,1 %
           
April 323 839 352 297 10 795 11 743 - 8,1 %
Mai 369 605 371 173 11 923 11 973 - 0,4 %
Juni 372 394 370 889 12 413 12 363 0,4 %
2. kvartal 1 065 838 1 094 359 11 713 12 026 - 2,6 %
1. halvår 2 016 250 2 017 852 11 140 11 087 0,5 %
           
Juli 332 452 331 053 10 724 10 679 0,4 %
August 362 713 363 490 11 700 11 725 - 0,2 %
September 350 610 352 701 11 687 11 757 - 0,6 %
3. kvartal 1 045 775 1 047 244 11 367 11 383 - 0,1 %
Sum akk. 3 062 025 3 065 096 11 216 11 186 - 0,1 %
           
Oktober 348 003 342 377 11 226 11 044 1,6 %
November 334 085 332 832 11 136 11 094 0,4 %
Desember 308 781 314 002 9 961 10 129 - 1,7 %
4. kvartal 990 869 989 211 10 770 10 752 0,2 %
           
Sum året 4 052 894 4 054 307 11 104 11 077 0,2 %

Trafikkstatistikk 2016

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom begge bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS i 2016. 

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2016

2015

2016

2015

Endring i %

Januar 302 053 296 145 9 744 9 553   2,0 %
Februar 299 900 270 882 10 341 9 674   6,9 %
Mars 321 540 322 167 10 372 10 392 - 0,2 %
1. kvartal 923 493 889 194 10 148 9 880   2,7 %
           
April 352 297 324 626 11 743 10 821   8,5 %
Mai 371 173 356 719 11 973 11 507   4,1 %
Juni 370 889 359 883 12 363 11 996   3,1 %
2. kvartal 1 094 359 1 041 228 12 026 11 442   5,1 %
1. halvår 2 017 852 1 930 422 11 087 10 665   4,0 %
           
Juli 331 053 326 709 10 679 10 539   1,3 %
August 363 490 355 619 11 725 11 472   2,2 %
September 352 701 343 789 11 757 11 460   2,6 %
3. kvartal 1 047 244 1 026 117 11 383 11 153   2,1 %
Sum akk. 3 065 096 2 956 539 11 186 10 830   3,3 %
           
Oktober 342 377 348 139 11 044 11 230 - 1,7 %
November 332 832 328 575 11 094 10 953   1,3 %
Desember 314 002 314 695 10 129 10 151 - 0,2 %
4. kvartal 989 211 991 409 10 752 10 776 - 0,2 %
           
Sum året 4 054 307 3 947 948 11 077 10 816   2,4 %
Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS står for delfinansiering av utbyggingen av Bypakke Nedre Glomma. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert